Спортска инспекција

Спортска организација која је уписана у регистар код надлежног органа и своју активност реализује на територији Града, може да оствари право на дотацију из буџета Града за реализацију програма манифестације у области спорта од значаја за Град, на основу програма манифестације у области спорта који се доставља Градској управи у рокy усклађенoм са буџетским календаром за припрему и доношење буџета Града за наредну годину.

Програм манифестације садржи:

  • назив манифестације у области спорта,
  • назив и седиште спортске организације која реализује манифестацију,
  • доказ о упису у регистар код надлежног органа,
  • кратак опис активности на реализацији манифестације,
  • место, време и начин реализације манифестације,
  • финансијски план манифестације, и
  • другу одговарајућу документацију односно податке од значаја за реализацију манифестације.

Градска управа разматра достављене програме манифестација и на основу њиховог значаја за Град, предлаже Градоначелнику манифестације које ће се финансирати путем дотација , а у складу са годишњим програмом манифестација од значаја за Град у области спорта.

Годишњим програмом манифестација од значаја за Град у области спорта који доноси Градско веће, на предлог Градоначелника одређују се манифестације од значаја за Град у области спорта и утврђује се износ дотација за њихову реализацију.

Изузетно, дотације могу да се доделе и спортској организацији за реализацију манифестације од значаја за Град у области спорта коју одобри или чије покровитељство у име Града прихвати Градоначелник.

У акту о одобравању манифестације односно о прихватању покровитељства који доноси Градоначелник, утврђује се и износ дотације за њену реализацију.

Спортска организација за реализацију манифестације дужна је да захтев и програм манифестације достави Градској управи пре одржавања манифестације.

Међусобна права и обавезе између Града и спортске организације уређују се уговором о додели дотације за реализацију манифестације у области спорта од значаја за Град, који закључују Градоначелник, или лице које он овласти и овлашћено лице спортске организације.