Објављивање важећих прописа

ЗАКОНИ
1. Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16),
2. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС“, бр. 67/03, 101/05. - др. закон, 90/07, 72 од 3/09. - др. закон, 111/09, 104/13 - др. Закон),
3. Закон о спречавању допинга у спорту ("Службени гласник РС", број 111/14).
ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта ("Службени гласник РС", број 8/18),
2. Правилник о стручном спортском испиту ("Службени гласник РС", број 7/18),
3. Правилник о раду и делатности полицијских спортских удружења ("Службени гласник РС", број 111/17),
4. Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта ("Службени гласник РС", број 108/17),
5. Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта ("Службени гласник РС", број 73/17),
6. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности ("Службени гласник РС", број 42/17),
7. Правилник о националним евиденцијама у области спорта ("Службени гласник РС", број 24/17),
8. Правилник о националној категоризацији спортова ("Службени гласник РС", број 12/17),
9. Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 95/16),
10. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију ("Службени гласник РС", број 95/16),
11. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта ("Службени гласник РС", број 64/16),
12. Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта ("Службени гласник РС", бр. 51/16, 95/16, 59/17, 84/17),
13. Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта ("Службени гласник РС", број 32/16),
14. Правилник о националној категоризацији спортских објеката ("Службени гласник РС", број 25/13),
15. Правилник о условима за обављање спортских делатности ("Службени гласник РС", број 63/13),
16. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима ("Службени гласник РС", број 55/13),
17. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака ("Службени гласник РС", број 25/13),
18. Правилник o стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту ("Службени гласник РС", број 8/13),
19. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака ("Службени гласник РС", број 7/13),
20. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања ("Службени гласник РС", број 7/13),
21. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама ("Службени гласник РС", број 124/12),
22. Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста ("Службени гласник РС", број 123/12),
23. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима ("Службени гласник РС", број 15/12),
24. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта ("Службени гласник РС", број 92 /11),
25. Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта ("Службени гласник РС", број 61/11),
26. Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора ("Службени гласник РС", број 61/11, 81/15 - др. Правилник),
27. Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима ("Службени гласник РС", број 43/11).
УРЕДБЕ
1. Уредбa о националним спортским признањима и новчаним наградама ("Службени гласник РС", бр. 22/16, 83/17).
ОДЛУКЕ
1. Одлукa о образовању Националног савета за спречавање негативних појава у спорту ("Службени гласник РС", број 79/17).
СТРАТЕГИЈЕ
1. Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године ("Службени гласник РС", број 1/15),
2. Националну стратегију за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године ("Службени гласник РС", број 63/13),
3. Програм развоја спорта на територији Града Новог Сада за период од 2016. до 2018. године.