Шта је ЛАП

ЛАП - ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ

Једна од дефиниција политике за младе јесте да она представља сет стратешких мера које повезују низ области живота младих, а усмерене су на:

• унапређење квалитета живота младих, њиховог физичког и психичког благостања и свеукупне добробити
• обезбеђивање могућности за развој знања, вештина и ставова неопходних за бољу и лакшу интеграцију младих у друштво и преузимање активног учешћа у друштвеном животу.

Политика за младе на нивоу града или општине може се дефинисати као интегрисан систем подршке младима заснован на партнерству свих релевантних институција, организација, појединаца и појединки који заједнички раде на доношењу и примени кохерентог система стратешких мера.

Локалне стратегије за младе имају могућност да обезбеде добробит друштву, локалној самоуправи и младима, како данас тако и у будућности.

Друштво добија шансу да постане демократскије, отвореније и богатије, јер образује, подстиче и омогућава младима да активно учествују у доношењу одлука и утичу на њих, тако развију своје вештине и компетенције и израсту у активне одрасле чланове заједнице.

Локална самоуправа обезбеђује:
• планско и дугорочно дефинисање приоритета, уз креирање мера и услуга прилагођених стварним потребама младих
• економичније коришћење постојећих ресурса (материјалних, техничких, институционалних и људских) кроз умрежавање локалних институција и организација
• економично и циљано трошење средстава из буџета.
Млади добијају прилику да постану активни и равноправни учесници/е у свим областима друштвеног живота и имају једнака права и могућности за пуни развој својих потенцијала.

Локални акциони план политике за младе представља документ који усваја локална скупштина, а који се састоји из два дела: стратегије (политике за младе) и акционог плана за њено спровођење. Акциони план се доноси најчешће за период од 4 године, и у њему су детаљно разрађени стратегијом дефинисани циљеви и мере, придвиђени конкретни носиоци њихове реализације, потребно време и потребна средства.

Политика за младе, као и све стратегије и системи, има јасно дефинисане принципе на којима почива:

1. партиципација младих кроз равноправну укљученост
2. партнерство младих и локалних власти и подједнако свесно преузимање одговорности
3. оснаживање младих
4. укљученост свих категорија, субкултурних и других група младих и поштовање свих различитости
5. реалистичност циљева и активности
6. уграђен механизам одрживости
7. заснованост и усклађеност са поузданим информацијама о младима и разумевање њихове животне реалности
8. уважавање права младих и омогућавање доступности свих друштвених ресурса
9. јавност процеса планирања, развоја и имплементације
10. стратешки приступ
11. хармонизација са другим стратегијама и приоритетима.

 

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online