Отварање наменског подрачуна код Управе за трезор

17.02.2023

Објављен је Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, број 11/23 – у даљем тексту: Правилник).

Правилником су прописани нови обрасци, који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део, и то:

•           Образац ЗУ-1/ЗБ-1;

•           Образац ЗУ-2/ЗБ-2;

•           Образац ЗПП;

•           Образац НО;

•           Изјава о укидању подрачуна и

•           Картон депонованих потписа.

Наведени Правилник и Обрасци могу се преузети са сајта Управе за трезор  у делу: Документа/Прописи/Правилници/Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (http://www.trezor.gov.rs ).

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, бр. 99/18 и 40/19). Сви обрасци који су били прописани претходним правилником, стављају се ван снаге, и почев од дана ступања на снагу Правилника примењују се искључиво нови обрасци.

Спортска удружења која су уписана у Евиденцију КЈС (Тип КЈС 8 – Правна лица и други субјекти који не припадају јавном сектору), а којима се врши пренос средстава из буџета, отварају посебан наменски динарски подрачун код Управе за та средства, за сваки програм/пројекат посебно. За отварање посебног наменског динарског подрачуна потребно је Градској управи за спорт и омладину, Жарка Зрењанина 2,  канцеларија 32, на другом спрату доставити:

Спортска удружења која до сада нису били корисници јавних средстава за отварање посебног наменског подрачуна, Градској управи за спорт и омладину достављају, поред попуњеног обрасца НО, два картона депонованих потписа, два овлашћења за преузимање картона депонованих потписа, и оверене потписе лица овлашћених за заступање на ОП обрасцу за све потписнике на картону депонованих потписа.

Преузмите »


https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online