Обавезе спортских организација пре закључивања уговора о реализацији посебних програма у 2023. години

17.05.2023

Корисник јавних средстава (у даљем тексту: КЈС) је у обавези да, пре закључивања уговора, у складу са чланом 9. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 118/21, 138/22 и 118/21 – др. закон) и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна Трезора код Управе за трезор („Службени гласник Републике Србије“, број 11/23), отвори посебан наменски рачун којим се укључује у консолидовани рачун трезора локалне власти (тип КЈС  8).

У складу са наведеним, спортске организације којима су по основу Решења о одобравању средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2023. години, број: 66-1/2023-259-II од 16.5.2023. године одобрени посебни програми, а које су већ уписане у евиденцију КЈС, за отварање посебног наменског динарског подрачуна достављају Градској управи за спорт и омладину, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 32, на другом спрату:

  •  попуњен Образац НО - Налог за отварање подрачуна КЈС и других субјеката код Управе за трезор
  • два попуњена Kартона депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима са подрачуна, одштампана двострано на једном листу папира и
  • два примерка Овлашћења за преузимање картона депонованих потписа код Управе за трезор.

Спортскe организације које до сада нису биле корисници јавних средстава за отварање посебног наменског подрачуна, Градској управи за спорт и омладину достављају, поред попуњеног обрасца НО, два картона депонованих потписа, два овлашћења за преузимање картона депонованих потписа, и оверене потписе лица овлашћених за заступање на ОП обрасцу за све потписнике на картону депонованих потписа.

Преузмите »


https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online