Комисија

Комисија за реализацију локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија за реализацију ЛАП-а), коју образује и именује Градоначелник, на предлог Канцеларије за младе, спроводи Конкурс за реализацију пројеката којима се остварују циљеви дефинисани локалним акционим планом политике за младе Града.

Решењем о образовању и именовању Комисије за реализацију ЛАП-а ближе се утврђују задаци Комисије за реализацију ЛАП-а, састав и број чланова и чланица Комисије за реализацију ЛАП-а, као и друга питања од значаја за рад Комисије за реализацију ЛАП-а.

Комисија за реализацију ЛАП-а у свом саставу треба да има пропорционалан број представника/ца удружења младих и за младе, институција и установа које се баве младима, представника/ца градских органа и служби (од чега најмање један представник/ца Канцеларије за младе).

Најмање једна половина чланова и чланица Комисије за реализацију ЛАП-а мора бити млађа од 30 година.

У састав Комисије за реализацију ЛАП-а могу бити предложене само особе које имају искуство у раду са младима, што се потврђује биографијом и најмање две препоруке.

Канцеларија за младе, расписује јавни позив за предлог кандидата/киња за састав Комисије за реализацију ЛАП-а.

Уколико се путем јавног позива не обезбеди адекватан број особа које задовољавају прописане критеријуме, Канцеларија за младе упутиће писмени позив за именовање у састав Комисије за реализацију ЛАП-а особама са територије Града које имају искуства у раду са младима и задовољавају прописане критеријуме.

Канцеларија за младе дужна је да пре упућивања предлога за именовање Комисије за реализацију ЛАП-а Градоначелнику, прибави сагласност свих предложених кандидата/киња.

Чланови/ице Комисије за реализацију ЛАП-а у поступку избора пројеката пристиглих на Конкурс биће изузети од гласања о пројектима удружења које представљају.

Комисија за реализацију ЛАП-а има задатак да: дефинише циљеве и услове Конкурса, на основу мера дефинисаних локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада, за сваку од 11 области; достави текст Конкурса Канцеларији за младе; изврши оцену пројеката пристиглих на Конкурс; сачини образложен предлог за финансирање пројеката којима се остварују циљеви дефинисани локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада; достави предлог Савету за младе Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет за младе) ради добијања мишљења; поднесе извештај Канцеларији за младе о спроведеном поступку Конкурса.

Комисија за реализацију ЛАП-а доноси пословник о раду, којим се дефинишу мерила и критеријуми за оцену пројеката и друга питања од значаја за рад Комисије за реализацију ЛАП-а.

Пословник о раду Комисије за реализацију ЛАП-а се објављује на званичној интернет презентацији Канцеларије за младе

AttachmentSizeHitsLast download
2 LAP 2011 javni poziv komisija FINAL.doc34.5 KB0Not yet downloaded
2a LAP 2011 prijava komisija FINAL.doc56 KB0Not yet downloaded
https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online